הרעת תנאים

 

מה הכוונה בהתפטרות בשל הרעת תנאים?

המשמעות של התפטרות בשל הרעת תנאים היא שדין ההתפטרות כפיטורים וזאת לאור סעיף 11 בחוק פיצויי פיטורין. כאשר התפטרות של עובד נחשבת בתור מעשה פיטורין, העובד יהיה זכאי לכל אותן זכויות שלהן היה זכאי לולא התפטר אלא פוטר, ובתוכן גם תשלום פיצויי פיטורין.

מספר תנאים להתפטרות עקב הרעת תנאים:

גם אם נגרמה הרעה מוחשית בתנאי העבודה, על מנת שההתפטרות תיחשב כהתפטרות בדין מפוטר יש למלא מספר תנאים טרם ביצוע ההתפטרות. ראשית כל יש למסור למעביד הודעה מסודרת על הכוונה להתפטר נוכח הרעת תנאים, ולציין מפורשות מהי אותה הרעה שבוצעה. רק כאשר ניתנת למעביד הזדמנות לתקן את ההרעה והוא לא עשה דבר, ניתן לבצע את אקט ההתפטרות. 

בנוסף לכך, עובד אשר מעונין להתפטר עקב הרעת תנאים צריך לבצע את פעולותיו במהרה. כלומר עליו למחות על הרעת התנאים ולדרוש שינוי אך בנוסף עליו להתפטר תוך זמן קצר (שאינו מוגדר) מהתרחשותן של הרעת תנאים. באם לא יעשה כן, הוא ייחשב כמי שהסכים לעבוד בתנאים החדשים שנוצרו, כהסכם עבודה חדש, ובנוסף לא תהיה לא עילה לתביעת פיצויי פיטורין.

מקרים שונים של הרעת תנאים:

ישנם מקרים שונים אשר פורשו על ידי בית הדין לעבודה כמקרים בהם התפטרותו של עובד אכן מהווה הרעת תנאים ממשית ולפיכך זכאי הוא לפיצויי פיטורין כאילו פוטר.

פיגור בתשלום המשכורת נחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה, אך יש להבחין בין מקרים בהם המעביד עושה זאת על בסיס קבוע ולאורך זמן לעומת מעביד אשר פספס בכמה ימים באופן חד פעמי.

שינוי מקום העבודה גם הוא מהווה הרעת תנאים כאשר ההעברה היא לתקופה בלתי מוגדרת. כאשר שעות העבודה סוכמו מראש והמעביד מודע לכך ששינוי שעות העבודה ישפיע על התחייבויותיו האחרות של העובד, גם כאן בנסיבות מסוימות מתבצעת הרעת תנאים. בנסיבות כאלו ואחרות גם שינוי מהותי בהיקף העבודה יכול להוות הרעת תנאים שכן בהסכם עבודה העובד מתחייב לבצע עבודתו אך המעביד מתחייב גם הוא כי יספק לעובד תעסוקה.

הרעת תנאים קיימת גם כאשר המעביד מתייחס לעובדיו באופן משפיל שכן גם העובד זכאי לכבוד מינימלי ובוודאי שאין עליו לשאת השפלות מצד המעביד.

תנאים נחותים מאלה המצוינים בחוזה העבודה יכולים גם כן להיחשב כהרעת תנאים כפי שנקבע על ידי בית הדין שעובד אינו חייב לעבוד בתנאים ירודים מאלו הקבועים בהסכם העבודה. על המעביד לשלם לעובדיו תשלומים המגיעים על פי דין כגון דמי בריאות, דמי חופשה וביטוח לאומי שכן אי תשלום שכזה מהווה הרעת תנאים.

לבסוף, שינוי בתנאי עבודה נלווים של העובד (כגון רכב צמוד או דירת מגורים) או התכחשות של מעביד להתחייבויותיו אלו, כמו גם פגיעה במעמדו המקצועי של העובד עקב השינוי מהווה הרעת תנאים מוחשית.

כיצד יכול מעביד להימנע מלהיכנס למכשול הרעת תנאים?

בכדי שיהיה זה אפשרי למעביד לשנות את תנאי עבודתו של עובד מבלי שאקט זה ייחשב כהרעת תנאים ויחשוף את המעביד לתביעת פיצויי פיטורין למרות ההתפטרות, על המעביד לפעול לשם שינוי חוזה העבודה שנחתם בינו ובין העובד.

מעביד יהיה רשאי לשנות את תנאי החוזה ללא הסכמת העובד אם יתקיים אחד מן התנאים הבאים: כאשר החוק מעניק לאחד מהצדדים לחוזה העבודה את הזכות לשנות תנאי חוזה באופן חד צדדי; כריתת חוזה עבודה חדש; כאשר יש הוראה חוזית שאומרת כי ניתן לשנות תנאים או לסיימם טרם סיומו של החוזה; כאשר יש הוראה מפורשת או משתמעת בחוזה העבודה לפיה לאחד הצדדים לחוזה יש את הכוח לשנות את ההוראה מבלי לסיים את החוזה.